De specialist voor het mechanisch reinigen van tapijt, bekleding en auto-interieurs

De specialist voor het mechanisch

reinigen van tapijt, bekleding en auto-interieurs

Privacyverklaring

1. Privacybescherming in een oogopslag

Algemene informatie

Hieronder vindt u een eenvoudig overzicht van wat er met uw persoonlijke gegevens gebeurt, wanneer u onze website bezoekt. Persoonlijke gegevens zijn alle gegevens waarmee u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd. Uitvoerige informatie over het onderwerp privacybescherming vindt u in de privacyverklaring in deze tekst.

Het verzamelen van gegevens op onze website

Wie is verantwoordelijk voor het verzamelen van de gegevens op deze website?

De gegevensverwerking op deze website wordt gedaan door de websitebeheerder. Diens contactgegevens vindt u onder het impressum van deze website.

Hoe verzamelen we uw gegevens?

Uw gegevens worden enerzijds verzameld doordat u ons deze meedeelt. Hierbij kan het bijvoorbeeld om gegevens gaan die u in een contactformulier invult.

Andere gegevens worden automatisch bij het bezoek aan de website door onze IT-systemen geregistreerd. Dat zijn vooral technische gegevens (bijv. internetbrowser, besturingssysteem of tijdstip van uw bezoek). De registratie van deze gegevens vindt automatisch plaats, zodra u onze website bezoekt.

Waarvoor gebruiken we uw gegevens?

Een deel van de gegevens wordt verzameld om een foutloze beschikbaarstelling van de website te garanderen. Andere gegevens kunnen worden gebruikt voor de analyse van uw gebruikersgedrag.

Welke rechten hebt u met betrekking tot uw gegevens?

U hebt te allen tijde het recht gratis informatie te ontvangen over herkomst, ontvanger en doel van uw opgeslagen persoonlijke informatie. U hebt bovendien het recht te verzoeken tot correctie, blokkering of verwijdering van deze gegevens. Hiervoor en ook voor andere vragen over de privacybescherming kunt u zich te allen tijde richten tot het adres dat aangegeven staat in het impressum. Bovendien hebt u het recht een klacht in te dienen bij de bevoegde inspectiedienst.

2. Algemene aanwijzingen en verplichte informatie

Gegevensbescherming

De beheerders van deze pagina’s nemen de bescherming van uw persoonlijke gegevens zeer serieus. Wij behandelen uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk en overeenkomstig de wettelijke voorschriften inzake de privacybescherming en deze privacyverklaring.

Wanneer u deze website gebruikt, worden verschillende persoonlijke gegevens geregistreerd. Persoonlijke gegevens zijn gegevens waarmee u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd. De onderhavige privacyverklaring licht toe welke gegevens wij verzamelen en waarvoor wij deze gebruiken. Hierin wordt ook uitgelegd hoe en waarvoor dat gebeurt.

Wij wijzen erop dat de gegevensoverdracht via internet (bijv. bij de communicatie per e-mail) veiligheidslekken kan vertonen. Een complete bescherming van de gegevens tegen toegang door derden is niet mogelijk.

Verwijzing naar de verantwoordelijke instantie

De verantwoordelijke instantie voor de gegevensverwerking op deze website is:

tuba clean Vertriebs GmbH
Hauptstraße 24
40789 Monheim am Rhein

Telefoon: +49 2173 – 96 59 90
E-mail: info@tuba-clean.de

Verantwoordelijke instantie is de natuurlijke of juridische persoon die alleen of samen met anderen beslist over de doelen en middelen van de verwerking van persoonlijke gegevens (bijv. namen, e-mailadressen en dergelijke).

Herroeping van uw toestemming voor gegevensverwerking

Veel gegevensbewerkingsprocessen zijn alleen met uw uitdrukkelijke toestemming mogelijk. U kunt een reeds verstrekte toestemming te allen tijde herroepen. Daarvoor is een mededeling per e-mail aan ons voldoende. Door de intrekking wordt de rechtmatigheid van de gegevensverwerking op basis van uw toestemming tot op het moment van intrekking niet beïnvloed.

Recht tot het indienen van een klacht bij de bevoegde inspectiedienst

In geval van juridische overtredingen heeft de betroffene het recht een klacht in te dienen bij de bevoegde inspectiedienst. De bevoegde inspectiedienst met betrekking tot problemen met de gegevensbescherming is de nationale toezichthouder bescherming persoonsgegevens. Een lijst van personen die belast zijn met het tegengaan van misbruik van de gegevensbescherming en hun contactgegevens is te vinden via de volgende link: https://www.rijksoverheid.nl/contact/contactgids/autoriteit-persoonsgegevens.

Recht op overdracht van gegevens

U hebt het recht gegevens die wij op basis van uw toestemming of ter uitvoering van een contract geautomatiseerd verwerken, aan uzelf of aan derden in een gangbaar, machinaal leesbaar formaat te laten overhandigen. Indien u wilt dat de gegevens direct aan een andere verantwoordelijke worden overgedragen, vindt dit alleen plaats voor zover dit technisch haalbaar is.

SSL- of TLS-versleuteling

Deze site gebruikt om veiligheidsredenen en ter bescherming van de overdracht van vertrouwelijke inhoud, zoals bestellingen of vragen die u aan ons als websitebeheerder stuurt, een SSL- of TLS-versleuteling. Een versleutelde verbinding herkent u aan het feit dat de adresregel van de browser van ‘http://’ in ‘https://’ verandert en aan het slotjessymbool in uw browserregel.

Wanneer de SSL- of TLS-versleuteling geactiveerd is, kunnen de gegevens die u aan ons doorgeeft niet door derden worden meegelezen.

Informatie, blokkering, verwijdering

U hebt in het kader van de geldende wettelijke bepalingen te allen tijde het recht op gratis informatie over uw opgeslagen persoonlijke gegevens, hun oorsprong en ontvangers en het doel van de gegevensverwerking en eventueel een recht op correctie, blokkering of verwijdering van deze gegevens. Hiervoor en ook voor andere vragen over de persoonsgegevens kunt u zich te allen tijde richten tot het adres dat aangegeven staat in het impressum.

Bezwaar tegen reclamemails

Tegen het gebruik van de contactgegevens die wij verplicht in ons impressum moeten melden voor de toezending van niet uitdrukkelijk aangevraagde reclame en informatiematerialen wordt hiermee bezwaar gemaakt. De websitebeheerders behouden zich uitdrukkelijk het recht tot wettelijke stappen voor in geval van ongewenste toezending van reclame-informatie, zoals via spam-e-mail.

3. Het verzamelen van gegevens op onze website

Cookies

De internetpagina’s gebruiken gedeeltelijk zogeheten cookies. Cookies richten geen schade aan op uw computer en bevatten geen virussen. Cookies hebben tot doel ons aanbod gebruiksvriendelijker, effectiever en veiliger te maken. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer worden gezet en die uw browser opslaat.

De meeste door ons gebruikte cookies zijn zogeheten ‘session-cookies’. Deze worden na het einde van uw bezoek automatisch gewist. Andere cookies blijven op uw computer opgeslagen tot u deze wist. Deze cookies maken het ons mogelijk uw browser bij het volgende bezoek te herkennen.

U kunt uw browser zo instellen dat u over het plaatsen van cookies wordt geïnformeerd en cookies alleen per geval toestaat, de acceptatie van cookies voor bepaalde gevallen of algemeen uitsluit alsook het automatisch wissen van de cookies bij het sluiten van de browser activeert. Bij uitschakeling van cookies kan de functionaliteit van deze website beperkt zijn.

Cookies die voor de uitvoering van het elektronische communicatieproces of voor het beschikbaar stellen van bepaalde, door u gewenste functies (bijv. winkelmandfunctie) vereist zijn, worden op basis van art. 6 lid 1 f AVG opgeslagen. De websitebeheerder heeft een rechtmatig belang bij het opslaan van cookies voor de technisch foutloze en geoptimaliseerde beschikbaarstelling van zijn diensten. Voor zover er andere cookies (bijv. cookies voor de analyse van uw surfgedrag) worden opgeslagen, worden die in deze privacyverklaring afzonderlijk behandeld.

Serverlogbestanden

De provider van de pagina’s verzamelt en slaat automatisch informatie op in zogeheten serverlogbestanden die uw browser automatisch naar ons stuurt. Dit zijn:

 • browsertype en browserversie
 • gebruikt besturingssysteem
 • verwijzende URL
 • hostnaam van de toegangscomputer
 • tijdstip van serververzoek
 • IP-adres

Deze gegevens worden niet samengevoegd met andere gegevensbronnen.

Basis voor de gegevensverwerking is art. 6 lid 1 f AVG, dat de verwerking van gegevens voor het nakomen van een contract of precontractuele maatregelen toestaat.

Contactformulier

Wanneer u ons via het contactformulier om informatie vraagt, worden uw vragen uit het contactformulier inclusief de daar door u ingevulde contactgegevens ten behoeve van de verwerking van uw vraag en eventuele vervolgvragen bij ons opgeslagen. Deze gegevens geven we niet door zonder uw toestemming.

De verwerking van de in het contactformulier ingevulde gegevens vindt daarmee uitsluitend plaats op basis van uw toestemming (art. 6 lid 1a AVG). U kunt deze toestemming te allen tijde herroepen. Daarvoor is een mededeling per e-mail aan ons voldoende. Door de intrekking wordt de rechtmatigheid van de gegevensverwerkingsprocessen op basis van uw toestemming tot op het moment van intrekking niet beïnvloed.

De door u in het contactformulier ingevulde gegevens blijven bij ons totdat u ons vraagt deze te wissen, uw toestemming voor het opslaan wordt herroepen of het doel voor de gegevensopslag vervalt (bijv. nadat uw vraag is afgehandeld). Verplichte wettelijke bepalingen – met name bewaartermijnen – blijven onaangetast.

Verwerken van gegevens (klant- en contractgegevens)

Wij verzamelen, verwerken en gebruiken persoonlijke gegevens alleen voor zover ze voor de totstandbrenging, inhoudelijke organisatie of verandering van de rechtsverhouding vereist zijn (bestandsgegevens). Dit gebeurt op basis van art. 6 lid 1 b AVG, dat de verwerking van gegevens voor het nakomen van een contract of precontractuele maatregelen toestaat. Persoonlijke gegevens via de gebruikmaking van onze internetpagina’s (gebruikersgegevens) verzamelen, verwerken en gebruiken we alleen voor zover dit vereist is om de gebruikmaking van de dienst voor de gebruiker mogelijk te maken of om af te rekenen.

De verzamelde klantgegevens worden na afsluiting van de opdracht of beëindiging van de zakelijke relatie gewist. Wettelijke bewaartermijnen blijven onaangetast.

4. Social media

Facebook-plug-ins (knoppen voor ‘Vind ik leuk’ en ‘Delen’)

Onze webpagina’s bevatten plug-ins van het sociale netwerk Facebook. Deze services worden aangeboden door Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, Verenigde Staten. U herkent de Facebook-plug-ins aan het Facebook-logo of de knop ‘Vind ik leuk’ op onze site. Een overzicht van de Facebook-plug-ins vindt u hier: https://developers.facebook.com/docs/plugins/.

Wanneer u een van onze webpagina’s bezoekt, zal de plug-in een directe verbinding tot stand brengen tussen uw browser en de Facebook-server. Hiermee wordt aan Facebook gemeld dat u onze site hebt bezocht met uw IP-adres. Als u op de Facebook-knop ‘Vind ik leuk’ klikt terwijl u bent aangemeld bij uw Facebook-account, kunt u inhoud van onze pagina’s koppelen aan uw Facebook-profiel. Als gevolg hiervan kan Facebook uw bezoek aan onze pagina koppelen aan uw gebruikersaccount. Houd er rekening mee dat we als aanbieder van de webpagina’s geen kennis hebben van de inhoud van de verzonden gegevens en de manier waarop deze wordt gebruikt door Facebook. Meer informatie hierover vindt u in de privacyverklaring van Facebook op: https://de-de.facebook.com/policy.php.

Als u niet wilt dat Facebook uw bezoek aan onze pagina’s koppelt aan uw Facebook-account, log dan uit bij uw Facebook-account.

Twitter-plug-in

Onze webpagina’s bevatten functies van het sociale netwerk Twitter. Deze functies worden aangeboden door Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, Verenigde Staten. Wanneer u Twitter en de ‘re-tweet’-functie gebruikt, worden de websites die u bezoekt, gekoppeld aan uw Twitter-account en gepubliceerd aan andere gebruikers. Gegevens worden daarbij ook naar Twitter verzonden. We willen erop wijzen dat we als aanbieder van de webpagina’s geen kennis hebben van de verzonden gegevens en de manier waarop deze worden gebruikt door Twitter. Meer informatie hierover vindt u in de privacyverklaring van Twitter op: https://twitter.com/privacy.

Uw privacy-voorkeuren bij Twitter kunt u wijzigen in uw accountinstellingen op https://twitter.com/account/settings.

Google+-plug-in

Onze website maakt gebruik van Google+-functies. Deze services worden aangeboden door Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Verenigde Staten.

Verwerking en overdracht van informatie: u kunt wereldwijd informatie publiceren met behulp van de Google+-knop. Via de Google+-knop ontvangen u en andere gebruikers gepersonaliseerde inhoud van Google en onze partners. Google slaat zowel op dat u voor een bepaalde inhoud een +1 hebt gegeven, alsook informatie over de pagina die u bij het klikken op +1 bekeek. Uw +1-klikken kunnen als hints, samen met uw profielnaam en uw foto in diensten van Google, zoals in zoekresultaten en in uw Google-profiel, of op andere plaatsen op websites en advertenties op internet getoond worden.

Google legt informatie over uw +1-activiteiten vast om de diensten van Google voor u en anderen te kunnen verbeteren. Om gebruik te kunnen maken van de Google+-knop dient u te beschikken over een wereldwijd zichtbaar, openbaar Google-profiel, dat ten minste de voor het profiel gekozen naam moet bevatten. Deze naam wordt in alle diensten van Google gebruikt. In sommige gevallen kan deze naam ook een andere naam vervangen, die u bij het delen van inhoud via uw Google-account hebt gebruikt. De identiteit van uw Google-profiel kan aan gebruikers die uw e-mailadres kennen of over andere identificerende informatie over u beschikken, getoond worden.

Gebruik van de verzamelde informatie: behalve voor de bovengenoemde toepassingen wordt de door u beschikbaar gestelde informatie gebruikt overeenkomstig de bepalingen inzake gegevensbescherming van Google. Google kan eventueel samengevatte statistieken over de +1-activiteiten van gebruikers openbaar maken c.q. geeft deze door aan gebruikers en partners, zoals uitgevers, adverteerders en gelinkte websites.

Instagram-plug-in

Onze webpagina’s bevatten functies van het sociale netwerk Instagram. Deze functies worden geleverd door Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, Verenigde Staten.

Als u bent ingelogd op uw Instagram-account, kunt u de inhoud van onze webpagina’s linken met uw Instagram-profiel door op Instagram te klikken. Als gevolg hiervan kan Instagram uw bezoek aan onze webpagina’s koppelen aan uw gebruikersaccount. Wij willen erop wijzen dat wij als aanbieder van de webpagina’s geen kennis hebben van de verzonden gegevens en de manier waarop deze worden gebruikt door Instagram.

Meer informatie hierover vindt u in de privacyverklaring van Instagram: https://instagram.com/about/legal/privacy/.

Tumblr-plug-in

Onze pagina’s gebruiken knoppen van de dienst Tumblr. Deze dienst wordt aangeboden door Tumblr, Inc., 35 East 21st St, 10th Floor, New York, NY 10010, Verenigde Staten.

Dankzij deze knoppen kunt u een bericht of een pagina op Tumblr delen of de aanbieder op Tumblr volgen. Wanneer u een van onze websites oproept door op de Tumblr-knop te klikken, maakt de browser rechtstreeks verbinding met de servers van Tumblr. Wij hebben geen invloed op de omvang van de gegevens die Tumblr door middel van deze plug-in verzamelt en verzendt. Momenteel worden het IP-adres van de gebruiker en de URL van de betreffende website overgedragen.

Meer informatie hierover vindt u in de privacyverklaring van Tumblr op: https://www.tumblr.com/policy/de/privacy.

LinkedIn-plug-in

Onze website maakt gebruik van functies van het netwerk LinkedIn. Deze diensten worden aangeboden door LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, Verenigde Staten.

Elke keer als u een van onze webpagina’s opent die LinkedIn-functies bevat, wordt een verbinding met LinkedIn-servers tot stand gebracht. LinkedIn wordt erover geïnformeerd dat u onze webpagina’s met uw IP-adres hebt bezocht. Als u op de LinkedIn-knop ‘Aanbevelen’ klikt terwijl u bent ingelogd op uw LinkedIn-account, is het voor LinkedIn mogelijk uw bezoek aan onze website te koppelen aan uw gebruikersaccount. We willen erop wijzen dat we als aanbieder van de webpagina’s geen kennis hebben van de verzonden gegevens en de manier waarop deze worden gebruikt door LinkedIn.

Meer informatie hierover vindt u in de privacyverklaring van LinkedIn op: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

XING-plug-in

Onze website maakt gebruik van functies van het netwerk XING. Deze functies worden geleverd door XING AG, Dammtorstraße 29-32, 20354 Hamburg, Duitsland.

Elke keer als u een van onze webpagina’s opent die XING-functies bevat, wordt een verbinding met XING-servers tot stand gebracht. Voor zover wij weten, worden uw persoonlijke gegevens daarbij niet opgeslagen. Met name worden er geen IP-adressen opgeslagen en wordt er geen evaluatie van gebruikersactiviteiten uitgevoerd.

Meer informatie over de gegevensbescherming en de knop ‘Delen’ van XING vindt u in de privacyverklaring an XING op: https://www.xing.com/app/share?op=data_protection.

Pinterest-plug-in

Op onze pagina gebruiken we sociale plug-ins van het sociale netwerk Pinterest, dat wordt geëxploiteerd door Pinterest Inc., 808 Brannan Street, San Francisco, CA 94103-490, Verenigde Staten (‘Pinterest’).

Als u een pagina oproept die een dergelijke plug-in bevat, maakt uw browser rechtstreeks verbinding met de servers van Pinterest. De plug-in verstuurt hierbij protocolgegevens naar de server van Pinterest in de Verenigde Staten. Deze protocolgegevens omvatten mogelijk uw IP-adres, het adres van de bezochte websites die eveneens Pinterest-functies bevatten, het type en de instellingen van uw browser, de datum en het tijdstip van de aanvraag, uw gebruikswijze van Pinterest, evenals cookies.

Meer informatie over het doel, de omvang en de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door Pinterest, en uw rechten en mogelijkheden voor het beschermen van uw privacy, vindt u in de privacyverklaring van Pinterest: https://about.pinterest.com/de/privacy-policy.

5. Analysetools en reclame

Google reCAPTCHA

Wij gebruiken ‘Google reCAPTCHA’ (hierna ‘reCAPTCHA’) op onze websites. Deze services worden aangeboden door Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Verenigde Staten (‘Google’).

reCAPTCHA is bedoeld om te controleren of gegevens op onze websites (bijvoorbeeld in een contactformulier) door een mens of door een geautomatiseerd programma zijn ingevoerd. Hiervoor analyseert reCAPTCHA het gedrag van de websitebezoeker aan de hand van verschillende kenmerken. Deze analyse begint automatisch zodra de websitebezoeker de website opent. Voor de analyse evalueert reCAPTCHA diverse informatie (zoals IP-adres, duur van het bezoek aan de website of de door de gebruiker gemaakte muisbewegingen). De resultaten van de analyse worden naar Google doorgestuurd.

De reCAPTCHA-analyses gebeuren volledig op de achtergrond. Bezoekers aan de website worden er niet op gewezen dat er een analyse plaatsvindt.

De gegevens worden verwerkt op basis van art. 6 lid 1 f AVG. De websitebeheerder heeft een gerechtvaardigd belang om het aanbod op zijn website te beschermen tegen oneigenlijke geautomatiseerde spionage en tegen spam.

Meer informatie over Google reCAPTCHA en de privacyverklaring van Google vindt u onder de volgende links: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/ en https://www.google.com/recaptcha/intro/android.html.

6. Plug-ins en hulpmiddelen

YouTube

Onze website maakt gebruik van plug-ins van YouTube die worden beheerd door Google. Deze services worden aangeboden door YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, Verenigde Staten.

Als u een van onze pagina’s met een YouTube-plug-in bezoekt, wordt er een verbinding met de YouTube-servers tot stand gebracht. Hierbij wordt de YouTube-server geïnformeerd over welke van onze pagina’s u hebt bezocht.

Als u bent ingelogd op uw YouTube-account, kan YouTube uw surfgedrag rechtstreeks aan uw persoonlijke profiel koppelen. U kunt dit voorkomen door u af te melden bij uw YouTube-account.

YouTube wordt gebruikt om onze website aantrekkelijk te maken. Dit vormt een gerechtvaardigd belang op grond van art. 6 lid 1 f AVG.

Meer informatie over het gebruik van gebruikersgegevens vindt u in de privacyverklaring van YouTube op: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

Google weblettertypen

Deze website gebruikt zogeheten weblettertypen, verstrekt door Google, voor de uniforme weergave van lettertypen. Bij het laden van een pagina laadt uw browser de vereiste weblettertypen in de cache van uw browser om teksten en lettertypen correct weer te geven.

Hiervoor moet de browser die u gebruikt verbinding maken met de servers van Google. Hierdoor verneemt Google dat onze website is geopend via uw IP-adres. Het gebruik van Google weblettertypen is in het belang van een consistente en aantrekkelijke presentatie van onze online diensten. Dit vormt een gerechtvaardigd belang op grond van art. 6 lid 1 f AVG.

Als uw browser geen weblettertypen ondersteunt, zal er een standaardlettertype door uw computer worden gebruikt.

Meer informatie over Google weblettertypen vindt u op https://developers.google.com/fonts/faq en in de privacyverklaring van Google: https://www.google.com/policies/privacy/.

Google Maps

Deze site maakt via een API gebruik van de kaartservice Google Maps. Deze services worden aangeboden door Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Verenigde Staten.

Om de functies van Google Maps te kunnen gebruiken moet uw IP-adres worden opgeslagen. Deze informatie wordt meestal doorgestuurd naar een server van Google in de Verenigde Staten en daar opgeslagen. De aanbieder van deze site heeft geen invloed op deze gegevensoverdracht.

Het gebruik van Google Maps is in het belang van een aantrekkelijke presentatie van onze online diensten en het vergemakkelijken van het vinden van plaatsen die door ons op de website zijn aangegeven. Dit vormt een gerechtvaardigd belang op grond van art. 6 lid 1 f AVG.

Meer informatie over het gebruik van gebruikersgegevens vindt u in de privacyverklaring van Google: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

Bron van de oorspronkelijke Duitse tekst: https://www.e-recht24.de

0
  0
  Warenkorb
  Dein Warenkorb ist leerZurück zum Shop